Voorwaarden Xtra Garantie Sparta B.V.

Sparta B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Wilmersdorf 37 te (7327 AD) Apeldoorn (‘Sparta’), hierna vermeld als ‘Fabrikant’, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de op de voorzijde vermelde en door haar gemachtigde erkende Sparta ION-dealer, hierna vermeld als ‘E-bike dealer’.
 
 
Overwegingen:
A. Fabrikant produceert onder meer elektrische fietsen die mede onder de merknaam ‘Sparta ION’ op de markt worden gebracht, hierna vermeld als ‘E-bike’;

 

B. Op een E-bike verleent Fabrikant een standaard fabrieksgarantie van twee (2) jaar (‘fabrieksgarantie’);
 
 
C. Gedurende de termijn van de fabrieksgarantie heeft een eigenaar van een Sparta ION de mogelijkheid om tegen betaling een verlengde en uitgebreide garantie af te sluiten (‘verlengde en uitgebreide garantie’) voor een termijn die eindigt drie (3) jaar na afloop van de fabrieksgarantie;
 
 
D. De verlengde en uitgebreide garantie wordt uit naam en voor rekening en risico van Fabrikant aangeboden, afgesloten en uitgevoerd door de door Fabrikant geselecteerde en aangestelde erkende E-bike dealers, onder de naam ‘Xtra Garantie’;
 
Partijen zijn het volgende overeengekomen:
 
1. Verlengde en uitgebreide garantie
 
1.1 Tegen betaling van € 159,- inclusief BTW door de Eigenaar garandeert Fabrikant dat de E-bike vrij is van materiaal- en/of constructiefouten en/of roestvorming een en ander voor zover dat volgt uit onderstaande bepalingen.
 
1.2 De verlengde en uitgebreide garantie kan uitsluitend worden ingeroepen op vertoon van het aan de Eigenaar overhandigde garantiebewijs of ander bewijs van afsluiting waarop de volgende gegevens dienen te staan vermeld:

a.
het unieke framenummer van de E-bike;
 
b. de ingangsdatum van de verlengde en uitgebreide garantie;
 
c. de NAW-gegevens van de Eigenaar.
 
1.3 Bij verkoop van de E-bike gedurende de in onderstaand artikel 0 genoemde termijn van de verlengde en uitgebreide garantie kan de Xtra Garantie door de Eigenaar worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de E-bike op voorwaarde dat de NAW-gegevens van de nieuwe eigenaar aan Fabrikant worden doorgegeven (nader gebruik en/of doorlevering van de NAW-gegevens van de nieuwe eigenaar door Fabrikant kan uitsluitend met toestemming van de nieuwe eigenaar). De overdracht van de Xtra Garantie is pas voltooid en de nieuwe eigenaar kan pas een beroep doen op de verlengde en uitgebreide garantie als de NAW gegevens van de nieuwe eigenaar aan Fabrikant zijn verstrekt.  
 
1.4 De door Fabrikant op grond van deze Overeenkomst verstrekte verlengde en uitgebreide garantie laat onverlet de mogelijkheid van de Eigenaar zijn verkoper van de E-bike aan te spreken op grond van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.  
 
2. Omvang garantie
 
2.1  Met uitzondering van de in onderstaande bepaling  genoemde onderdelen heeft de verlengde en uitgebreide garantie betrekking op materiaal- en/of constructiefouten aan de voorvork met vering, het aandrijfsysteem, het batterijpakket, de bedieningsdisplay en overige onderdelen van de E-bike.
 
2.2  Materiaal- en/of constructiefouten in het stalen of aluminium frame of in de voorvork zonder vering van de E-bike vallen buiten de verlengde en uitgebreide garantie, teneinde dubbele garantie te voorkomen (op voornoemde onderdelen verleent Fabrikant een standaard fabrieksgarantie van tien (10) jaar).
 
2.3 Defecten aan onderdelen van de E-bike die zijn veroorzaakt door een (verkeers)ongeval, valpartij of slijtage als gevolg van normaal gebruik vallen buiten de verlengde en uitgebreide garantie. Als slijtagegevoelige onderdelen worden onder meer aangemerkt: banden, ketting, kettingbladen, cranck, kabels, remmen zadel, lampen en remblokken.
 
2.4 Roestvorming op onderdelen van de E-bike valt niet onder de verlengde en uitgebreide garantie wanneer deze veroorzaakt is door normale klimatologische invloeden of het niet regelmatig schoonmaken van de E-bike.
 
2.5 Op reparaties voortkomende uit de Xtra Garantie is een garantietermijn van
 
3 maanden van toepassing.
 
3. Uitsluitingen
 
3.1 De verlengde en uitgebreide garantie vervalt met onmiddellijke ingang indien:

a. de E-bike oneigenlijk, onjuist en/of onzorgvuldig is gebruikt;
 
b. de E-bike niet conform het bij aankoop aan de Eigenaar overhandigde instructieboekje is onderhouden;
 
c. (technische) reparaties aan de E-bike op ondeskundige wijze zijn verricht (waaronder onjuiste montage van onderdelen);
 
d. bij onderhoud of reparaties aan de E-bike geen originele onderdelen of onderdelen van gelijke kwaliteit zijn gebruikt;
 
e. de constructie van de E-bike zonder toestemming van Fabrikant gewijzigd is;
 
f. de E-bike voor verhuurdoeleinden is gebruikt.    
 
4. Aanvang en duur verlengde en uitgebreide garantie
 
4.1 Onverminderd het bepaalde in bovenstaand artikel 0, gaat de verlengde en uitgebreide garantie in op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging nodig is na afloop van een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf het einde van de fabrieksgarantie (zoals vermeld op het garantiebewijs).  

5. Indiening & afwikkeling van claim
 
5.1 Claims onder deze verlengde en uitgebreide garantie dienen door de Eigenaar – onder aanbieding van de E-bike of het defecte onderdeel – te worden ingediend bij een erkende Sparta E-bike-dealer op vertoon van de in bovenstaand artikel 0 genoemde garantiebewijs. Voor het zoeken naar een erkende Sparta E-bike-dealer wordt verwezen naar de website van Fabrikant.
 
5.2 De erkende Sparta E-bike-dealer zal een ingediende garantieclaim namens Fabrikant in behandeling nemen en conform de instructies van Fabrikant afwikkelen.
 
5.3 Wanneer Fabrikant vaststelt dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout die onder de verlengde en uitgebreide garantie valt en de garantieclaim aldus dient te worden gehonoreerd, dan zal het defecte onderdeel naar keuze van Fabrikant kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Indien een bepaald defect of onderdeel onder deze verlengde en uitgebreide garantie dient te worden vervangen, maar niet meer leverbaar is, dan zal Fabrikant zorgen voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.
 
5.4 Kosten van transport van de E-bike of van een defect onderdeel van de erkende E-bike-dealer naar Fabrikant ter beoordeling van de door de Eigenaar ingediende verlengde en uitgebreide garantieclaim, komen in geval van honorering van die claim voor rekening van Fabrikant en in alle andere gevallen voor rekening van de Eigenaar.  
 
6. Aansprakelijkheid
 
6.1 Een door Fabrikant gehonoreerde claim onder de verlengde en uitgebreide garantie houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Fabrikant in voor eventueel geleden schade door de Eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van Fabrikant voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Fabrikant is beperkt tot hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald, tenzij uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling anders voortvloeit.  
7. Toepasselijk recht en geschillen
 
7.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.  
 
8. Persoonsgegevens
 
8.1 Fabrikant verzamelt de op de overeenkomst vermelde persoonsgegevens en gebruikt deze voor het uitvoeren van de Overeenkomst, voor het toezenden van informatie over uw E-bike en producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft te allen tijde het recht u tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dergelijke commerciële doeleinden door Fabrikant te verzetten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Fabrikant.