Colofon

http://www.ionclub.nl
copyright © 2018 SPARTA B.V., Apeldoorn

SPARTA B.V, stat.zetel: Apeldoorn
nr Kvk: 08000458

Postbus 5
7300 AA Apeldoorn

Telefoon   +31 (0)55 – 357 87 00
Fax   +31 (0)55 – 357 87 05
E-mail   info@ionclub.nl
Internet   http://www.ionclub.nl

Disclaimer

U wordt verzocht de informatie over ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Privacy beleid
SPARTA stelt uw interesse in haar producten en uw bezoek aan haar website zeer op prijs. Bij SPARTA willen we dat u uw persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor ons belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan evenwel zo zijn dat wij op bepaalde momenten informatie van u nodig hebben. Persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, kan als volgt worden gebruikt. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van ons te ontvangen – bijvoorbeeld een brochure of andere informatie over SPARTA – is het mogelijk dat wij die gegevens verzamelen en opslaan. Dit stelt ons in staat u de gewenste informatie te verstrekken. Als u informatie raadpleegt of downloadt, is het mogelijk dat wij uw bezoek nagaan, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit ons inzicht in het onderdeel van onze website dat u hebt bezocht. De informatie die wij van u hebben verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekken wij niet aan derden die geen partner van ons zijn. De website kan links bevatten naar andere dan de SPARTA-website. SPARTA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.

Algemene voorwaarden
De pagina's en overige inhoud van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de Inhoud zijn eigendom van SPARTA of haar joint-venturepartners en/of hun licentiehouders. Niets uit de Inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van SPARTA, tenzij anders aangegeven. Wijziging van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de betreffende leveranciers vallen.

Alle software die van onze website kan worden gedownload (de 'Software') is auteursrechtelijk beschermd werk van SPARTA en/of zijn toeleveranciers. Het gebruik, de verveelvoudiging en herdistributie van de Software is onderworpen aan voorwaarden in een eventuele licentieovereenkomst van de eindgebruiker, die wordt geleverd bij of deel uitmaakt van de Software (de 'Licentieovereenkomst'). Eindgebruikers hebben niet het recht Software te installeren waarop een Licentieovereenkomst van toepassing is, tenzij de eindgebruiker eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. De Software wordt uitsluitend voor gebruik volgens de Licentieovereenkomst aan eindgebruikers ter beschikking gesteld om te worden gedownload. Toepassing, verveelvoudiging of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET KOPI╦REN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE TEN BEHOEVE VAN VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJKE VERBODEN. DE SOFTWARE WORDT, INDIEN VAN TOEPASSING, ALLEEN GEGARANDEERD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. MET UITZONDERING VAN DE WAARBORG IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST SPARTA HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-SCHENDING.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van SPARTA van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreft zijn bedrijfslogo's en emblemen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van SPARTA.

INFORMATIE OVER ONZE WEBSITE WORDT 'ALS ZODANIG' VERSTREKT ZONDER ENIGE WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK. SPARTA EN ZIJN TOELEVERANCIERS WIJZEN, DAARTOE GERECHTIGD DOOR DE WET, ALLE GARANTIES AF MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, DE GARANTIE VAN NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
SPARTA EN ZIJN TOELEVERANCIERS STAAN NIET BORG VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGE LEVERING VAN MATERIAAL, DIENSTEN, SOFWARE, TEKST, GRAFISCHE AFBEELDINGEN EN LINKS, EN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DAARIN AANWEZIGE FOUTEN OF OMISSIES AF.

SPARTA wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk gewezen zijn op de mogelijkheid van dergelijke schade.

SPARTA geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via zijn website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat SPARTA instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van zo'n website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard. Onze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

De informatie die SPARTA op zijn website publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten en dergelijke van SPARTA, die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. De juistheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd omdat een voorbehoud moet worden gemaakt voor wijzigingen in die informatie.

Aan SPARTA gezonden informatie
Wanneer u SPARTA informatie of materiaal toestuurt, verschaft u SPARTA het recht deze gegevens vrij van royalty's, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sublicentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat SPARTA geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken.

Wetgeving
Het raadplegen en gebruiken van onze website is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden.

Geldende wetten / geschillen
Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, worden onderworpen aan deze rechtspraak. Alle geschillen en claims, met inbegrip van tussentijdse of voorlopige maatregelen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst, zullen uitsluitend en exclusief worden verwezen naar en worden beoordeeld door de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Amsterdam, tenzij verplichte wettelijke bepalingen in Nederland anders voorschrijven.

 
Ontwerp

Kuipers en Strikwerda, Groningen

Telefoon   +31 (0)50 – 313 68 37
E-mail   nykuipers@kuenst.nl
Internet   http://www.kuenst.nl
Implementatie en realisatie

Aspin internet solutions, Groningen

Telefoon   +31 (0)50 – 579 18 00
E-mail   info@aspin.nl
Internet   http://www.aspin.nl

Content management
Powered by PubIT! CMS
copyright © 2018 Aspin, Groningen